Vedtægter

             Vedtægter for den selvejende private daginstitution,

                                                      Krudtuglen                                 

Børnehave og Vuggestue

 

 

 

§ 1

Krudtuglen er en daginstitution for børn i alderen 0 år og frem til skolestart.

Krudtuglen har hjemsted i lokaler udlejet af Krarup Friskole/Rewentlov Skolen på adressen: Bøjdenvejen 82, Krarup, 5750 Ringe.

Normering børnehaven 35 børn.

Normering vuggestuen 12 børn

Åbningstider: man – torsdag kl. 6.00 til 17.00, fredag 6.00 til 16.00

Lukket mellem jul og nytår samt fredag efter Skærtorsdag.

Bestyrelsen kan fastsatte lukkedage

 

Stk. 2. Formålet med Krudtuglen er at skabe en indholdsrig og betryggende pasning samt udvikling af børnene i henhold til Dagtilbudsloven.

Institutionen arbejder for at sikre børnene gode opvækstvilkår i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik og af kommunen de givne retningslinier for drift af privatinstitution.

 

 

 

§ 2

Krudtuglens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige ledelse samt den administrative ledelse og drift.

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med lederen institutionens planer.

 

Stk. 2. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret. Ved afstemningen kan hver fremmødte forælder med valgret afgive en stemme. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog forudgående bestyrelsens godkendelse.

Ønsker en forældre at stille op til bestyrelsesvalget, men er forhindret i at deltager på denne valgdag, indgives der et skriftligt tilsagn om dette til lederen eller formanden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der er valgt således: 5 medlemmer der vælges af og blandt forældre til børn i daginstitutionen, 1 personalerepræsentant der er valgt af og blandt det faste personale

Bestyrelsen kan derud over vælge 1 eksternt bestyrelsesmedlem med særlig interesse for den private daginstitution Krudtuglen.

 

Stk. 4. Forældre-bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på skift hvert år vælges 2 og 3 medlemmer. Endvidere vælges der 2 suppleanter hvert år blandt forældrene.

Personalerepræsentanten vælges for en etårig periode.           

Bestyrelsens ikke-forældrevalgte medlem udpeges for en periode på 2 år

 

Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

 

Udmeldes et bestyrelsesmedlems børn/barn af daginstitution, kan valgperioden færdiggøres indtil førstkommende forældremøde med valg til bestyrelse 

Personalerepræsentanten udtræder så snart vedkomne har opsagt sin stilling.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v.

 

Stk.6. Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Lederen fungerer som bestyrelsens sekretær.

 

 

 

§ 3

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kassere.

 

Stk. 2. Formanden indkalder i samråd med lederen til møder efter behov, eller hvis et andet bestyrelsesmedlemmer forlanger det; dog mindst 6 gange årligt.

Formanden leder forhandlingerne og drager omsorg for, at vedtagne beslutninger gennemføres.

 

Stk. 3. Bestyrelsesmøderne er åbne for øvrige forældre og samtlige medarbejdere i Krudtuglen, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan vælge at holde et lukket møde alt efter hvilke sager der skal behandles.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning

 

Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden

 

Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger udføres lederen et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det næst kommende bestyrelsesmøde. Referaterne skal være tilgængelige for forældre og personale.

 

Stk. 6. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter at bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftlig at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

 

Stk. 7. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter umiddelbart efter deres valg til bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, kommunens vilkår for godkendelse af privatinstitutionen samt bestyrelsens eventuelle forretningsorden og øvrige i institutionens gældende retningslinier.

 

 

 

 

§ 4

Bestyrelsen påser, at institutions administrative og økonomiske anliggender varetager under hensynstagen til institutionens formål og regler, der til enhver til gælder for institutionens ledelse og drift.

 

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

 

Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

Stk. 4. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører institutionens kapital, ud over den daglige drift, kræver tilslutning fra samtligebestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for institutions ledelse og drift i henhold til kommunens godkendelse af institutionen som privat daginstitution.

 

 

 

§ 5

Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

Stk. 3. Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær 3 bestyrelsesmedlemmer.

Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.

 

Stk. 4. Et evt. overskud i institutionen anvendes med respekt for formålet til konsolidering af Krudtuglen.

 

 

 

§ 6

Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af leder og det øvrige personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af bestyrelsen godkendte budget.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Optagelse i institutionen sker i henhold til anciennitet på venteliste, dog under respekt af hensynstagen til at søskende skal have fortrinsret.

 

 

 

§ 8

Opsigelse eller udmeldelse af institutionen kan tidligst ske med 1 måneders varsel til den 1. i en måned.

 

 Stk. 2. Bestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke

er indbetalt ved 10 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 4 gange skriftligt for betalingen.

Bestyrelsen kan endvidere beslutte om en manglende betaling skal sendes til inkasso. Dette vil kunne ske efter at der er blevet rykket 3 gange skrifteligt for den manglende betaling.

 

 

 

§ 9

Hvert år i marts måned indkalder bestyrelsen til forældremøde med valg til bestyrelse med mindst 14 dages varsel

På forældremødet redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom

institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering

 

 

 

§ 10

I tilfælde af at Krudtuglen nedlægges, vil eventuel formue efter indstilling fra bestyrelsen være at anvende til videreførelse af anden børnehave eller til andet socialt eller velgørende formål.

 

Stk. 2. Nedlæggelse af Krudtuglen kræver et ekstraordinært forældremødets godkendelse med et stemmeflertal på mindst 2/3 blandt de fremmødte medlemmer.

 

 

 

§ 11

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen ved enstemmighed. Vedtægten kræver desuden godkendelse af Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

 

 

Dato for ikrafttræden.

Vedtægten træder i kraft den 1. november 2014

 

 

Fremlagt og godkendt den 8. oktober 2014 af Krudtuglens bestyrelse