Forretningsordnen

                      Forretningsorden for bestyrelsen i Krudtuglen

 

 1. På første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand og kassere. Institutionens leder indkalder til mødet senest 2 uger efter valget har fundet sted.

Ved først kommende bestyrelsesmøde informeres de ny bestyrelsesmedlem om gældende lovgivning samt institutionens vedtægter, forretningsorden og andre regler/politikker.

 

 1. Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den tavshedspligt der følger af forvaltningsloven. Tavshedspligten omfatter personsager og oplysninger der i øvrigt må betragtes som fortrolige. Bestyrelsesmedlemmer skal straks ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendte med tavshedspligten. Denne tavshedspligt gælder stadig ved udtrædelse af bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald overtages dennes forpligtelser af næstformanden eller lederen.

 

 1. Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af formanden. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder om året.

Der fastsættes datoer for bestyrelsesmøder for et halvt år af gangen.

Dagsordenen for det enkelte bestyrelsesmøde sendes ud til samtlige medlemmer på foranledning af formanden. Dagsordenen skal være mødedeltagerne i hænde senest 1 uge inden mødet.

Ved henvendelse til formanden kan andet bestyrelsesmedlem eller lederen kræve et bestyrelsesmøde afholdt.

Evt. afbud skal ske til lederen eller formanden.

Suppleanterne, forældre og krudtuglens personale må gerne deltage ved møderne – har dog ingen stemmeret.

 

 1. Bestyrelsen beslutter om, der skal indkaldes relevante personer til at overvære en sagsbehandling. Disse personer er omfattet af tavshedspligt og skal informeres om dette

 

 1. Bestyrelsesmødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Ethvert medlem og lederen kan forlange sager sat på dagsorden

 

 1.  Bestyrelsen har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der er relevante for dagsordenpunkterne.

 

 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke er enighed ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 1. Formanden har ansvaret for at bestyrelsens beslutninger udføres

 

 1. I sager, hvis afgørelse under ingen omstændighed kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne. Formanden er dog forpligtet til – om muligt – at orientere om, og drøfte sagen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. telefon, mail el.lign. før en ”formandsbeslutning” træffes. En sådan eventuel beslutning skal på det førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

 1. Der optages referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og beslutninger indføres i referatet. Referanten/lederen er ansvarlig for udfærdigelse af referat til alle det må vedkomme senest 14 dage efter mødet.

 

 1. Udover de allerede nævnte pligter påhviler det formanden at holde bestyrelsen og institutionens leder grundigt orienteret om alle løbende sager, herunder eventuelle eksterne forhandlinger samt om indkomne skrivelser, cirkulærer og øvrige henvendelser til bestyrelsen.

 

 1. Nærværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved kvalificeret flertal. 

 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22 september 2014